Hữu cơ đa vi lượng Hudavil + TE

Chuyên dùng bón thúc

Mã sản phẩm: 00003

Chuyên dùng bón thúc cho các loại cây trồng

Hàm lượng dinh dưỡng:

 • Hàm lượng chất hữu cơ: ≥ 15%
 • Độ ẩm:   ≤ 30%
 • Hàm lượng NPK: ≥ 11%
 • Tổng số vi sinh vật cô định đạm:   ≥ 106 CFU/gr
 • Tổng số vi sinh vật phân giải lân:  ≥ 106 CFU/gr
 • Tổng số vi sinh vật phân giải xenlulo: ≥106 CFU/gr

Tác dụng:

 • Tăng năng suất cho cây trồng
 • Giữ cân bằng, trả lại nguồn dinh dưỡng cho các cây trồng
 • Cải thiện độ phì nhiêu đất, làm cho đất tươi xốp,
 • Tăng khả năng phân hủy xác hữu cơ, tăng khả năng giữ ẩm
 • Nâng cao các loại phân khoáng, nhất là phân đạm

Hướng dẫn sử dụng:

 • Cây Cao Su: 2.000 – 3.000 kg/ha, Bón mỗi gốc 4 – 6 kg/ha
 • Cây Cà Phê: 2.000 – 3.000 kg/ha, Muốn thêm 1 tấn nhân phải bón thêm 70 kg N, 20 kg P2O5, 90 kg K2O
 • Cây Hồ Tiêu: 2.000 – 3.000 kg/ha, Bón mỗi gốc 3kg trước vụ mưa
 • Cây Chè: 4.000 – 5.000 kg/ha, Muốn thêm 1 tấn chè búp phải bón thêm 45 kg N, 34 kg P2O5, 35 kg K2O
 • Cây Mía: 1.000 kg/ha, bón thúc 1: 1 tấn khi mía đẻ nhánh , bón thúc 2: 1 tấn khi mía bắt đầu vương lóng.